– Người bán hàng cho rằng hoa hồng, tiền bản quyền và các loại phí khác không phải chịu thuế nên không ghi vào trên hóa đơn

–  Người xuất khẩu mua hàng từ nhà sản xuất rồi bán lại cho người nhập khẩu và chỉ ghi trên hóa đơn giá họ mua của người sản xuất chứ không ghi giá họ bán cho người nhập khẩu

– Trị giá nguyên liệu của người nhập khẩu cung cấp cho người xuất khẩu để sản xuất ra hàng hóa không được thể hiện trong hóa đơn

– Nhà sản xuất nước ngoài gửi hàng thay thế cho một khách hàng và chi phí giá thực thu của hàng hóa mà không thể hiện giá đầy đủ trừ đi tiền bồi thường cho hàng hóa khiếm khuyết đã giao trước đây và bị trả lại

– Người giao hàng nước ngoài bán hàng có chiết khấu nhưng trên hóa đơn chỉ ghi giá thực thu mà không thể thực hiện số tiền chiết khấu

– Người chiết khấu bán hàng đơn giá giao hàng (giá gắn với một điều kiện giao hàng nào đó ví dụ như CIF chẳng hạn) nhưng chỉ ghi hóa đơn theo giá FOB tại nơi xếp hàng và không ghi những chi phí tiếp theo sau.

–  Người giao hàng ghi trên hóa đơn người nhập khẩu là người mua hàng nhưng trên thực tế người nhập khẩu chỉ là đại lý hoa hồng hoặc là bên chỉ nhận một phần tiền bán hàng cho việc làm trung gian của mình.

– Mô tả hàng hóa không rõ ràng, thiếu một số thông tin yêu cầu, gộp nhiều mặt hàng vào cùng một loại,…

Ngoài ra đối với phương thức thanh toán tín dụng chứng từ việc lập hóa đơn thương mại còn mắc phải các lỗi sau:

  • Sai sót tên và địa chỉ người thụ hưởng (người lập hóa đơn), người mở L/C (người mua hàng) so với L/C. Lỗi này thường rất hay xảy ra, nhất là khi L/C ghi tên và địa chỉ người thụ hưởng không đúng với thực tế
  • Người lập hóa đơn khác với người quy định trong L/C
  • Số lượng trọng lượng hàng hóa và tổng giá hóa đơn không phù hợp với L/C. Lỗi này gọi là bất hợp lệ giao hàng thiếu hay giao hàng vượt (số lượng hay số tiền)
  • Hóa đơn không thể hiện điều kiện cơ sở giao hàng như FOB – cảng xuất, CIF – cảng nhập hay NCF – cảng nhập,…
  • Số tiền bằng số khác với số tiền bằng chữ hoặc số tiền bằng chữ viết sai chính tả
  • Việc tẩy xóa sửa chữa không được đóng dấu sửa, ký nháy
  • Số bản của hóa đơn không đủ hoặc không đúng yêu cầu

Để có thể tránh khỏi những lỗi trên khi lập một hợp đồng thương mại, trước khi giao hàng và lập hóa đơn thương mại hoặc thậm chí ngay từ khi thỏa thuận hợp đồng, người xuất khẩu phải kiểm tra với người nhập khẩu hoặc luật sư hoặc đại lý giao nhận hàng hóa (tốt nhất là với người nhập khẩu) về những thông tin cần phải ghi trong hóa đơn thương mại. Cẩn thận hơn nữa người xuất khẩu nên gửi bản thảo hóa đơn thương mại cho người nhập khẩu để kiểm tra và thông qua trước khi lập hóa đơn chính xác.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Leave a comment

Your email address will not be published.