Phương thức thanh toán TT - Blog Xuất Nhập Khẩu

Phương thức thanh toán TT

 

TT (Telegraphic Transfer – chuyển tiền bằng điện) nằm trong hình thức thanh toán By remittance – By transfer. Hình thức này như sau: Ngân hàng của người mua sẽ điện ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài thanh toán tiền cho người bán.
TT thì có 2 phương thức là chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả ngay / trả sau.

CHUYỂN TIỀN TRẢ TRƯỚC GỒM CÁC BƯỚC SAU:

B1: Người mua đến ngân hàng của người mua ra lệnh chuyển tiền để trả cho nhà xuất khẩu.
B2: Ngân hàng người mua gửi giấy báo nợ đến người mua.
B3: Ngân hàng bên mua chuyển tiền cho ngân hàng bên bán.
B4: Ngân hàng người bán gửi giấy báo có cho người bán.
B5: Người bán giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người mua.

DÀNH CHO CÔNG TY FORWARDER


 Nền tảng quản lý và tương tác với khách hàng toàn diện

CHUYỂN TIỀN TRẢ SAU GỒM CÁC BƯỚC SAU:

B1: Người bán giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho người mua.
B2: Người mua ra lệnh cho ngân hàng người mua chuyển tiền để trả.
B3: Ngân hàng người mua gửi giấy báo nợ cho người mua.
B4: Ngân hàng bên mua chuyển tiền trả cho ngân hàng bên bán.
B5: Ngân hàng bên bán gửi giấy báo có cho bên bán.

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp và biên tập

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply:


giải pháp số hóa mới dành cho công ty forwarder